Kontakt:
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 15
tel./kom.: 33 854 35 43, 785 916 048
tel./fax: 33 854 55 40
e-mail: zsp.ustron@interia.pl

ZASADY OCENIANIA


Poniżej przedstawione są zasady oceniania z przedmiotów prowadzonych przez danego nauczyciela.

 1. Przedmioty humanistyczne i przyrodniczo-matematyczne

Przedmioty zawodowe

 1. mgr inż. Marek Błahut
 2. mgr Aleksandra Kozieł
 3. mgr Alicja Krzywoń
 4. mgr Wojciech Nawrocki
 5. mgr inż. Marek Sikora
Przedmioty humanistyczne
i przyrodniczo-matematyczne

Zasady oceniania dotyczą przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa.

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia:

 • • ocenianiu podlegają: odpowiedź ustna, sprawdzian, kartkówka, test, praca domowa, praca na lekcji (aktywność)
 • • inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel podaje uczniom na lekcji organizacyjnej
 • • wagi ocen ustala każdy nauczyciel przedmiotu indywidualnie, informując o tym uczniów na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym.

2. Kryteria oceniania:

 • • 40% - dopuszczający
 • • 60% - dostateczny
 • • 75% - dobry
 • • 90%- bardzo dobry

3.Warunki uzyskania pozytywnej oceny śródrocznej i rocznej:

 • • frekwencja na zajęciach powyżej 50%
 • • zaliczenie sprawdzianów i zadań, które nauczyciel ustali jako obowiązkowe.

4. Inne ustalenia:

 • • nauczyciel podaje termin sprawdzianu z dwutygodniowym wyprzedzeniem
 • • jeśli uczeń był nieobecny na sprawdzianie lub otrzymał z niego ocenę niedostateczną ma obowiązek napisać/poprawić go w terminie do dwóch tygodni od otrzymania informacji zwrotnej. Możliwe dodatkowe terminy popraw ustala nauczyciel. Jeśli uczeń nie stawi się na poprawę (i nie usprawiedliwi nieobecności) otrzymuje ocenę niedostateczną
 • • sprawdziany i kartkówki przechowuje nauczyciel do wglądu rodziców ucznia. Uczeń po zapoznaniu się na lekcji ze swoim sprawdzianem zwraca go nauczycielowi.

POCZĄTEK


mgr Aleksandra Kozieł

Przedmioty: Technologia mechaniczna, Pracownia techniczna, Obrabiarki, BHP

Zasady oceniania:

1. Obszary podlegające ocenie na lekcjach:
prace pisemne:
- sprawdziany
- kartkówki (3 ostatnie lekcje)
- referaty
- zadania domowe

kontrola ustna:
- aktywność na lekcji
- odpowiedzi ustne z bieżącego materiału

2. Sprawdziany zapowiadane są conajmniej tydzień wcześniej

3. Ocenę niedostateczną z pracy pisemnej należy poprawić w ciągu 1 tygodnia od daty oddania pracy.

4. Osoby nieobecne podczas pisania pracy pisemnej mają obowiązek do "zaliczenia" danej pracy w ciągu 1-2 tygodni od powrotu do szkoły (w zależności od przyczyny nieobecności)

5. Aby uzyskać ocenę pozytywną na koniec semestru należy mieć całkowicie uzupełniony zeszyt przedmiotowy

6. Ogólne kryteria odpowiedzi ustnych i pisemnych:
Na pracach pisemnych i podczas odpowiedzi ustnych uczeń otrzymuje 5 pytań do opracowania. Punktacja i oceny są przedstawione poniżej:
5 pkt - bdb
4,65 pkt - -bdb
4,25 pkt - +db
4,0 pkt - db
3,65 pkt - -db
3,25 pkt - +dst
3,0 pkt - dst
2,65 pkt - -dst
2,25 pkt - +dop
2,0 pkt - dop
1,65 pkt - -dop

POCZĄTEK


mgr Alicja Krzywoń

Przedmioty zawodowe - technik informatyk

Postawę do wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej, stanowią oceny bieżące. Ocenie podlegają prace pisemne (sprawdziany, testy, kartkówki), zadania domowe, praca na lekcji, odpowiedz ustna, ćwiczenia laboratoryjne i praktyczne.

Kryteria oceniania testów, sprawdzianów, kartkówek:
95% - bardzo dobry
80% - dobry
65% - dostateczny
50% - dopuszczający

Kryteria ocen poszczególnych zadań, ćwiczeń laboratoryjnych i praktycznych ustalane są każdorazowo przez nauczyciela i podawane do wiadomości uczniów odpowiednio wcześniej.

W przypadku nieobecności na pracy pisemnej lub w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej uczeń jest zobowiązany pracę napisać lub próbować poprawić w terminie do 2 tygodni od momentu wpisania ocen do dziennika elektronicznego. Liczba możliwych dodatkowych terminów popraw jest każdorazowo ustalana przez nauczyciela. Jeżeli uczeń nie stawi się w wyznaczonym terminie, z danej pracy zostanie wystawiona ocena niedostateczna. Te same zasady obowiązują w przypadku braku zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych i praktycznych.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny śródrocznej lub końcowej jest zaliczenie wszystkich prac pisemnych, ćwiczeń laboratoryjnych i praktycznych, odpowiedzi ustnych oraz zadań domowych na ocenę pozytywną.


Język niemiecki

Postawę do wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej, stanowią oceny bieżące. Ocenie podlegają prace pisemne (sprawdziany, testy, kartkówki), zadania domowe, praca na lekcji, odpowiedz ustna.

Kryteria oceniania testów, sprawdzianów, kartkówek:
90% - bardzo dobry
75% - dobry
60% - dostateczny
40% - dopuszczający

Kryteria ocen poszczególnych zadań i ćwiczeń ustalane są każdorazowo przez nauczyciela i podawane do wiadomości uczniów odpowiednio wcześniej.

W przypadku nieobecności na pracy pisemnej lub w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej uczeń jest zobowiązany pracę napisać lub próbować ją poprawić w terminie do 2 tygodni od momentu wpisania ocen do dziennika elektronicznego. Liczba możliwych dodatkowych terminów popraw jest każdorazowo ustalana przez nauczyciela. Jeżeli uczeń nie stawi się w wyznaczonym terminie, z danej pracy zostanie wystawiona ocena niedostateczna.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny śródrocznej lub końcowej jest zaliczenie wszystkich prac pisemnych, odpowiedzi ustnych oraz 2/3 prac domowych na ocenę pozytywną.


Kryteria oceniania na poszczególne stopnie

1. Stopień niedostateczny otrzymujeuczeń, który:

 • a. ma duże braki w wiadomościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
 • b. nie prowadzi zeszytu przedmiotowego
 • c. nie chce korzystać z rożnych form pomocy
 • d. wykazuje niechęć do zdobywania wiedzy
 • e. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, które są niezbędne do dalszego kształcenia,
 • f. nie potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności
 • g. ma duże braki w wiadomościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
 • h. przeszkadza innym w grupie w wykonywaniu ćwiczeń

2. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • a. potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia informatyczne
 • b. w wypowiedziach popełnia nieliczne liczne błędy
 • c. przejawia obojętny stosunek do przedmiotu
 • d. ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,
 • e. z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania niewielkim stopniu trudności,

3. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • a. opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • b. korzysta z pomocą nauczyciela z rożnych źródeł informacji,
 • c. z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu typowych zadań i problemów,
 • d. rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności
 • e. popełnia drobne błędy w terminologii technicznej
 • f. przejawia zainteresowanie przedmiotem

4. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • a. opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
 • b. poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów,
 • c. samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,
 • d. prawidłowo posługuje się terminologią
 • e. samodzielnie wykonuje ćwiczenia praktyczne zadane przez nauczyciela

5. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • a. opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • b. stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,
 • c. wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z rożnych źródeł wiedzy,
 • d. rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności
 • e. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami
 • f. wykazuje się dużą aktywnością i kreatywnością
 • g. potrafi zastosować wiedzę z innych przedmiotów
 • h. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach technicznych na poziomie międzyszkolnym

6. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • a. posiada wiedzę znacznie przekraczającą zakres podstawy programowej
 • b. osiąga znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim

Uwaga: w klasach kończących się egzaminem zawodowym nauczyciel może zastosować podwyższone kryteria uzyskiwania poszczególnych rodzajów ocen.

POCZĄTEK


mgr Wojciech Nawrocki

Przedmioty zawodowe – technik informatyk

I. Systematyczne ocenianie

Postawę do wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej, stanowią oceny bieżące. Podstawę bieżącego oceniania stanowią:

 • a) Pisemne sprawdziany, testy, przeprowadzane po zakończeniu każdego działu lub kilku działów, zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela w ciągu 2 tygodni
 • b) Kartkówki – nie muszą być poprzedzone wcześniejszą zapowiedzią,
 • c) Odpowiedzi ustne dotyczące materiału z trzech lekcji,
 • d) Zaangażowanie ucznia, wiedza merytoryczna, sprawność operowania językiem stosownym do zawodu,
 • e) Prace domowe
 • f) Umiejętność docierania do informacji z różnych źródeł,
 • g) Udział w konkursach i olimpiadach
 • h) Projekty wykonywane zarówno na zajęciach, jak i w domu
 • i) Wykonywanie ćwiczeń praktycznych z zastosowaniem zdobytej wiedzy teoretycznej oraz obowiązujących norm i przepisów BHP

II. Kryteria oceniania na poszczególne stopnie

1. Stopień niedostateczny otrzymujeuczeń, który:

 • a. ma duże braki w wiadomościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
 • b. nie prowadzi zeszytu przedmiotowego
 • c. nie chce korzystać z rożnych form pomocy
 • d. wykazuje niechęć do zdobywania wiedzy
 • e. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, które są niezbędne do dalszego kształcenia,
 • f. nie potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności
 • g. ma duże braki w wiadomościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
 • h. przeszkadza innym w grupie w wykonywaniu ćwiczeń

2. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • a. potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia informatyczne
 • b. w wypowiedziach popełnia nieliczne liczne błędy
 • c. przejawia obojętny stosunek do przedmiotu
 • d. ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,
 • e. z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania niewielkim stopniu trudności,

3. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • a. opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • b. korzysta z pomocą nauczyciela z rożnych źródeł informacji,
 • c. z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu typowych zadań i problemów,
 • d. rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności
 • e. popełnia drobne błędy w terminologii technicznej
 • f. przejawia zainteresowanie przedmiotem

4. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • a. opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
 • b. poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów,
 • c. samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,
 • d. prawidłowo posługuje się terminologią
 • e. samodzielnie wykonuje ćwiczenia praktyczne zadane przez nauczyciela

5. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • a. opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • b. stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,
 • c. wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z rożnych źródeł wiedzy,
 • d. rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności
 • e. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami
 • f. wykazuje się dużą aktywnością i kreatywnością
 • g. potrafi zastosować wiedzę z innych przedmiotów
 • h. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach technicznych na poziomie międzyszkolnym

6. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • a. posiada wiedzę znacznie przekraczającą zakres podstawy programowej
 • b. osiąga znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim

III. Skala ocen i sposób przeliczania uzyskanych punktów z prac pisemnych i ćwiczeń praktycznych na oceny

1. Ze względu na wysoki stopień trudności egzaminu zawodowego w kwalifikacji E.14 (próg zaliczenia wynosi 50% punktów dla części pisemnej oraz 70% dla części praktycznej) w klasie IV technikum wprowadzono odrębne kryteria oceniania. Pozostali uczniowie są oceniani zgodnie z WSO.

StopieńUczniowie klasy IV technikum, którzy zdają egzamin zawodowy w kwalifikacji E.14Pozostali uczniowie
Niedostateczny0%-69%0%-29%
Dopuszczający70%-75%30%-50%
Dostateczny76%-84%51%-74%
Dobry85%-90%75%-89%
Bardzo dobry91%-100%90%-100%
CelującyPo spełnieniu warunków zawartych w pkt. II, podpunkt 6

POCZĄTEK


mgr inż. Marek Sikora

I. Zasady ogólne

Warunki uzyskania pozytywnej oceny za I półrocze oraz za cały rok szkolny:

 • 1. Zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich sprawdzianów
 • 2. Zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i praktycznych
 • 3. Uzyskanie większości ocen pozytywnych z kartkówek i z odpowiedzi ustnych
 • 4. Uzyskanie oceny pozytywnej za zeszyt przedmiotowy.

W przypadku nieobecności na sprawdzianie lub w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej uczeń jest zobowiązany sprawdzian napisać lub próbować poprawić w terminie do 2 tygodni od momentu wpisania ocen do dziennika elektronicznego. Liczba możliwych dodatkowych terminów popraw jest każdorazowo ustalana przez nauczyciela. Te same zasady obowiązują w przypadku braku zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych i praktycznych. Uczniowi, który nie dopełni ww. obowiązków wystawiana jest za I półrocze lub za cały rok szkolny ocena niedostateczna.

Kryteria ocen poszczególnych sprawdzianów, kartkówek, ćwiczeń laboratoryjnych i praktycznych ustalane są każdorazowo przez nauczyciela i podawane do wiadomości uczniów odpowiednio wcześniej.

Na każdą lekcję uczeń zobowiązany jest przynosić zeszyt przedmiotowy, podręcznik (jeżeli tak zostało ustalone na początku roku szkolnego) oraz przybory i inne pomoce dydaktyczne, których wykaz podawany jest też na początku roku szkolnego przez nauczyciela. Brak jakiegokolwiek wyszczególnionego wyżej przedmiotu powoduje uznanie ucznia za nie przygotowanego do lekcji i skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej.

Nauczyciel zastrzega sobie możliwość dokonywania w trakcie roku szkolnego jednostkowych modyfikacji ww. zasad oceniania, ale tylko i wyłącznie w przypadku, gdy są one korzystne dla uczniów i po uzyskaniu akceptacji uczniów dla takich modyfikacji.

II. Systematyczne ocenianie

Postawę do wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej, stanowią oceny bieżące. Podstawę bieżącego oceniania stanowią:

 • a) Pisemne sprawdziany, testy, przeprowadzane po zakończeniu każdego działu lub kilku działów, zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela w ciągu 2 tygodni
 • b) Kartkówki – nie muszą być poprzedzone wcześniejszą zapowiedzią,
 • c) Odpowiedzi ustne dotyczące materiału z trzech lekcji,
 • d) Zaangażowanie ucznia, wiedza merytoryczna, sprawność operowania językiem stosownym do zawodu,
 • e) Prace domowe
 • f) Umiejętność docierania do informacji z różnych źródeł,
 • g) Udział w konkursach i olimpiadach
 • h) Projekty wykonywane zarówno na zajęciach, jak i w domu
 • i) Wykonywanie ćwiczeń praktycznych z zastosowaniem zdobytej wiedzy teoretycznej oraz obowiązujących norm i przepisów BHP

III. Kryteria oceniania na poszczególne stopnie

1. Stopień niedostateczny otrzymujeuczeń, który:

 • a. ma duże braki w wiadomościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
 • b. nie prowadzi zeszytu przedmiotowego
 • c. nie chce korzystać z rożnych form pomocy
 • d. wykazuje niechęć do zdobywania wiedzy
 • e. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, które są niezbędne do dalszego kształcenia,
 • f. nie potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności
 • g. ma duże braki w wiadomościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
 • h. przeszkadza innym w grupie w wykonywaniu ćwiczeń

2. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • a. potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia informatyczne
 • b. w wypowiedziach popełnia nieliczne liczne błędy
 • c. przejawia obojętny stosunek do przedmiotu
 • d. ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,
 • e. z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania niewielkim stopniu trudności,

3. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • a. opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • b. korzysta z pomocą nauczyciela z rożnych źródeł informacji,
 • c. z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu typowych zadań i problemów,
 • d. rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności
 • e. popełnia drobne błędy w terminologii technicznej
 • f. przejawia zainteresowanie przedmiotem

4. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • a. opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
 • b. poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów,
 • c. samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,
 • d. prawidłowo posługuje się terminologią
 • e. samodzielnie wykonuje ćwiczenia praktyczne zadane przez nauczyciela

5. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • a. opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • b. stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,
 • c. wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z rożnych źródeł wiedzy,
 • d. rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności
 • e. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami
 • f. wykazuje się dużą aktywnością i kreatywnością
 • g. potrafi zastosować wiedzę z innych przedmiotów
 • h. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach technicznych na poziomie międzyszkolnym

6. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • a. posiada wiedzę znacznie przekraczającą zakres podstawy programowej
 • b. osiąga znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim

Uwaga: w klasach kończących się egzaminem zawodowym nauczyciel może zastosować podwyższone kryteria uzyskiwania poszczególnych rodzajów ocen.

POCZĄTEK


mgr inż. Marek Błahut

Przedmioty zawodowe: „Skrawanie i narzędzia”, „Pracownia rysunku technicznego”, „Programowanie obrabiarek CNC”, „Procesy obróbki i montażu”

Warunki uzyskania pozytywnej oceny za I półrocze oraz za cały rok szkolny:

 • 1. Zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich sprawdzianów
 • 2. Zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i praktycznych
 • 3. Uzyskanie większości ocen pozytywnych z kartkówek i z odpowiedzi ustnych
 • 4. Uzyskanie oceny pozytywnej za zeszyt przedmiotowy.

W przypadku nieobecności na sprawdzianie lub w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej uczeń jest zobowiązany sprawdzian poprawić w terminie do 2 tygodni od momentu wpisania ocen do dziennika elektronicznego. Liczba możliwych dodatkowych terminów popraw jest każdorazowo ustalana przez nauczyciela. Te same zasady obowiązują w przypadku braku zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych i praktycznych. Uczniowi, który nie dopełni wszystkich ww. czterech warunków wystawiana jest za I półrocze lub za cały rok szkolny ocena niedostateczna.

Kryteria ocen poszczególnych sprawdzianów, kartkówek, ćwiczeń laboratoryjnych i praktycznych ustalane są każdorazowo przez nauczyciela i podawane do wiadomości uczniów odpowiednio wcześniej. W przypadku gdy kryteria nie zostaną ustalone obowiązywać będą następujące progi:

Kryteria oceniania testów, sprawdzianów, kartkówek:
91% - 100% -bardzo dobry
76% - 90% -dobry
61% - 75% -dostateczny
41% - 60% -dopuszczający
0% - 40% -niedostateczny

Na każdą lekcję uczeń zobowiązany jest przynosić zeszyt przedmiotowy, podręcznik (jeżeli tak zostało ustalone na początku roku szkolnego) oraz przybory i inne pomoce dydaktyczne, których wykaz podawany jest też na początku roku szkolnego przez nauczyciela. Brak jakiegokolwiek wyszczególnionego wyżej przedmiotu powoduje uznanie ucznia za nie przygotowanego do lekcji i skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej.

Nauczyciel zastrzega sobie możliwość dokonywania w trakcie roku szkolnego jednostkowych modyfikacji ww. zasad oceniania, ale tylko i wyłącznie w przypadku, gdy są one korzystne dla uczniów i po uzyskaniu akceptacji uczniów dla takich modyfikacji.

POCZĄTEK


link do strony głównej

Nasza szkoła na Facebook'u Link do strony Uniwersytetu Śląskiego Opis otrzymanych pracowni Informacja o projekcie Informacje