Kontakt:
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 15
tel./kom.: 33 854 35 43, 785 916 048
tel./fax: 33 854 24 84, 33 854 55 40
e-mail: zsp.ustron@interia.pl

SPRZEDAWCA

SYMBOL ZAWODU: 522301

Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaż drobnodetalicznej, detalicznej oraz hurtowej. Obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i sklepach internetowych). Organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym, uiszcza należności za dostarczone produkty. Przygotowuje produkty do sprzedaży i ich wyeksponowania. Informuje nabywców o walorach sprzedawanych produktów, pomaga im przy wyborze produktu. Realizuje zamówienia składane przez nabywców. Inkasuje należność za sprzedane produkty. Załatwia reklamacje zakupionych towarów. Przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach. Zawiera transakcje sprzedaży oraz wystawia faktury za towary.

Nauka w zawodzie elektromechanik trwa 3 lata. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę w wybranym przez ucznia zawodzie.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:

 1. zdobycie tytułu sprzedawca
 2. uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację:
 3. AU.20. prowadzenie sprzedaży

SPRZEDAWCA BĘDZIE PRZYGOTOWANY DO:

 1. przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
 2. wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Sprzedawca może pracować we wszelkiego rodzaju punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej, jak również w innych miejscach sprzedaży i akwizycji (mieszkania, instytucje, biura itd.). Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową. Pomyślnie zdany egzamin oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł sprzedawcy.
Absolwent szkoły w zawodzie sprzedawca może dodatkowo uzyskać dyplom technika handlowieca po potwierdzeniu kwalifikacji AU.25. Prowadzenie działalności handlowej oraz dyplom technika księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji AU.24. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Kryteria naboru
 2. Podanie
 3. Z informatorami o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz podstawami programowymi dla poszczególnych zawodów można zapoznać się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


INNE KIERUNKI

TECHNIKUM
 1. technik mechanik
 2. technik informatyk
 3. technik programista
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
 1. elektromechanik
 2. klasa wielozawodowa

POCZĄTEK


link do strony głównej

Nasza szkoła na Facebook'u Link do strony Uniwersytetu Śląskiego Opis otrzymanych pracowni Informacja o projekcie Informacje